PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY – GDPR

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás tímto informovat, jakým způsobem dochází ke shromažďování, zaznamenávání, ukládání či jinému zpracování Vašich osobních údajů společností OC SLUNCE s.r.o., sídlem
Masarykovo nám. 155, 686 01 Uherské Hradiště, identifikační číslo 07669615 (dále jen “Společnost” nebo “my”), jakož správcem Vašich osobních údajů.

Tato Pravidla dále popisují, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů a jakým způsobem můžete získat další informace o zpracování Vašich osobních údajích či svých právech.

Kontaktní údaje Společnosti, jakož správce Vašich osobních údajů, jsou: OC SLUNCE s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 155, 686 01 Uherské Hradiště, kontaktní e-mail: info@ocslunce.cz

Pravidla zpracování osobních údajů jsou pravidelně aktualizována, jejich aktuální znění naleznete na našich internetových stránkách na adrese www.ocslunce.cz.


PŮSOBNOST

Tato pravidla zpracování osobních údajů jsou určena pro Vás jakožto zákazníky OC SLUNCE. Tato Pravidla se týkají Vašich osobních údajů, které Společnost získává přímo od Vás nebo, které jsou vytvořeny automaticky a které jsou zpracovávány v souvislosti s provozem OC SLUNCE.


OSOBNÍ ÚDAJE

Jaké osobní údaje zpracováváme a z jakých zdrojů je získáváme?

Společnost, jakožto správce Vašich osobních údajů, o Vás zpracovává následující osobní údaje:

a. jméno, příjmení, emailovou adresu a identifikaci Vašeho facebookového účtu poskytnuté pro takové marketingové účely, pro které jste nám dali Váš souhlas;
b. jméno, příjmení a email zákazníka, zadaných v rámci přihlášení k WiFi síti a, historii vyhledávání a ID připojovaného zařízení v souvislosti s registrací a využíváním WiFi sítě v OC SLUNCE; a
c. obrazové podoby fyzických osob zaznamenané kamerovým systémem v souvislosti s bezpečností vstupu a pohybu po areálu OC SLUNCE.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění (dále jen “GDPR”).


ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Pokud jste nám dali Váš souhlas s příslušnými marketingovými aktivitami OC SLUNCE, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem:

i. zasílání obchodních nabídek a sdělení OC SLUNCE, Společnosti a jednotlivých obchodů umístěných v OC SLUNCE na Váš email;
ii. zasílání pozvánek na marketingové akce a kampaně;
iii. šíření informací, nabízení produktů a služeb prostřednictvím webových stránek; a/nebo
iv. analýzy a monitoringu poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků,
v rozsahu Vámi uděleného souhlasu a v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Pokud jako zákazníci navštěvujete OC SLUNCE, Společnost zpracovává Vaše osobní údaje (zejm. obrazový záznam z kamer v OC SLUNCE) za účelem ochrany majetku a života a zdraví fyzických osob z důvodu oprávněných zájmů Společnosti v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (f) GDPR. Provozovatelem kamerového systému a záznamového zařízení je Společnost, jejich obsluhu zajišťuje společnost GAN a.s. (IČO: 60746602), která zároveň zajišťuje ostrahu objektu OC SLUNCE, včetně k němu náležejících budov, prostor a pozemků ve vlastnictví Společnosti.

V případě, že jste se rozhodli připojit se k bezplatné WiFi síti v areálu OC SLUNCE, zpracováváme Vaše osobní údaje získané v souvislosti s registrací k síti a s jejím využíváním, za účelem poskytování služeb WiFi sítě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

Vaše osobní údaje poskytnuté Společnosti jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Je poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné?
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za účelem marketingu je dobrovolné. Nejste povinni nám (i) udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a (ii) poskytnout své osobní údaje a takové neposkytnutí pro Vás nemá žádné negativní důsledky. Nicméně pokud nám osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním neposkytnete, případně tento souhlas odvoláte, nebudeme Vám moci poskytovat marketingové informace.

Poskytnutí osobních údajů v souvislosti s registrací k WiFi sítě je nutné proto, abychom Vám mohli připojení k WiFi zprostředkovat.

Záznam Vaší podoby prostřednictvím kamerového systému je nutný pro ochranu majetku Společnosti i fyzických osob pohybujících se po areálu OC SLUNCE a jejich života a zdraví. Společnost nemůže provozovat OC SLUNCE v souladu s právními předpisy, nebudou-li osobní údaje potřebné z důvodu zajištění bezpečnosti poskytnuty.

Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Ano. Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů jste oprávněni kdykoli odvolat. Pokud si přejete Váš souhlas odvolat, odešlete nám na kontaktní adresu info@ocslunce.cz zprávu s tímto zněním: “Nesouhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů” či jiným obdobným textem, z něhož bude vyplývat Váš nesouhlas. Samozřejmě nás též můžete kontaktovat písemně na adresu Společnosti. Na základě odvolání Vašeho souhlasu nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, zpracováváme pouze po dobu, dokud Váš souhlas neodvoláte nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování v souladu s interními pravidly o uchování osobních údajů. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje pro účely marketingu. Pokud zjistíme, že osobní údaje již nejsou potřebné pro tento účel, údaje zlikvidujeme.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s připojením k WiFi síti zpracováváme po dobu 1 roku od ukončení okamžiku poskytnutí služeb WiFi sítě.

Osobní údaje obsažené na záznamech z kamerového systému jsou uchovávány po dobu kapacity záznamového zařízení, nejdéle však po dobu 10 dní, což je doba nutná ke zjištění a prošetření případných krádeží a dalších incidentů. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány.

V některých případech je třeba určité části záznamů z kamerového systému (včetně osobních údajů v nich obsažených) uchovávat déle, a to po dobu nezbytnou pro projednání incidentu, z důvodu výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.


ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a proto je chráníme pomocí vhodných technických a organizačních opatření, abychom zabránili přístupu, pozměnění nebo výmazu Vašich osobních údajů neoprávněnou osobou. Přístup k Vašim osobním údajům mají jen oprávněné osoby, které je zpracovávají a uchovávají v prostorách uzamykatelné kanceláře. Osobní údaje, které Společnost uchovává v elektronické podobě, jsou chráněny přístupovými hesly a dalšími softwarovými bezpečnostními prvky.


PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje z důvodu plnění účelů pro jejich zpracování následujícím třetím stranám:

• Správci a provozovateli webu www.ocslunce.cz (Adam Kunovský, IČO: 76197174)
• poskytovatelům služeb, a smluvním dodavatelům, kteří Společnosti poskytují služby v souvislosti s jejím podnikáním a provozem OC SLUNCE (např. marketingová agentura, bezpečnostní agentura, právní poradce, atd.); a
• osobám, kterým je Společnost povinna zpřístupnit Vaše osobní údaje na základě zákona nebo jiného právního předpisu (orgány činné v trestním řízení, soudy či správními orgány).

Všichni další zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně Vašich osobních údajů a nesmí je použít k jinému účelu, než je zde uveden, a zároveň je musí chránit před zneužitím.

Mohou být předány osobní údaje mimo EU?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky, případně na území dalších států Evropské unie. Společnost nepředává Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.


PRÁVA, KTERÁ MÁTE V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

Jakožto subjekt údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit a uplatnit následující práva:

a. právo na přístup či informace nebo vysvětlení týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně pořízení kopií těchto údajů;
b. právo na opravu Vašich případně nepřesných osobních údajů;
c. právo žádat v určitých případech o úplné vymazání Vašich osobních údajů, pokud již jejich zpracování není potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
d. právo v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;
e. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů usoudíte-li, že nebylo ověřeno, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
f. právo podat proti Společnosti stížnost u dozorového úřadu; a
g. právo odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

V případě jakýchkoliv námitek z Vaší strany prosíme o jejich zaslání na info@ocslunce.cz. Pokud jde o Vaše právo podat stížnost proti Společnosti, toto právo můžete uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, který je orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.


VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Máte právo kdykoliv od Společnosti získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů (tzv. právo na přenositelnost), v případě, že (i) zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smlouvy (ii) pokud se zpracování provádí automatizovaně.

Pokud máte ohledně zpracování osobních údajů Společností jakékoliv otázky, nebo přejete-li si uplatnit některé z Vašich práv dle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na adrese: info@ocslunce.cz.


Děkujeme, že využíváte služeb OC SLUNCE

V Uherském Hradišti, dne 22. 5. 2020
Bc. Marek Bujnošek, Ředitel společnosti OC SLUNCE s.r.o.